Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní a reklamační Podmínky platí pro nákup v Internetovém obchodu provozovaném společností 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01, umístěném na webovy´ch stránkách fotbalového klubu 1. FC Slovácko, a.s., - http://fanshop.fcslovacko.cz. Podmínky stanoví hlavní zásady závazkovy´ch a smluvních vztahů společnosti 1. FC Slovácko, a.s., na straně Dodavatele s jiny´mi fyzicky´mi či právnicky´mi osobami na straně Kupujícího, které jsou realizovány prostředky komunikace na dálku. Veškeré právní vztahy vyply´vající z těchto Podmínek jsou v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občansky´m zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 513/11991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

Podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky platné pro nakupování prostřednictvím Internetového obchodu.

Dodavatel nebo Prodávající znamená společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01.

Internetovy´ obchod znamená internetovy´ obchod umístěny´ na internetovy´ch stránkách http://fanshop.fcslovacko.cz provozovany´ Dodavatelem.

Smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu, kde jako kupující vystupuje Kupující (Spotřebitel nebo Podnikatel) a na straně prodávajícího Dodavatel.

Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující znamená subjekt, ktery´ s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v Internetovém obchodě. S ohledem na stav právní úpravy v České republice se rozlišuje kupující, ktery´ je spotřebitelem a kupující, ktery´ spotřebitelem není. Kupující jako spotřebitel (v těchto Podmínkách též jako „Spotřebitel“) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje vy´robky nebo užívá služby prostřednictvím Internetového obchodu za jiny´m účelem než pro podnikání s těmito vy´robky nebo službami. Kupující, ktery´ není Spotřebitel je podnikatel (v těchto Podmínkách též jako „Podnikatel“) a řídí se těmito Podmínkami v rozsahu, které se ho vy´slovně ty´kají a Obchodním zákoníkem.

Klub znamená společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01.

Zboží znamená jakoukoli věc zakoupenou prostřednictvím sítě internet v Internetovém obchodě, které Dodavatel nabízí, resp. prodává.

Občansky´ zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občansky´ zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PODLE § 52 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Dodavatelem a Prodávajícím ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) Občanského zákoníku je Dodavatel čili společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01. Provozovatelem tohoto Internetového obchodu je taktéž Dodavatel s tím, že Internetovy´ obchod je umístěn na internetovy´ch stránkách prezentující Klub.

Název a hlavní charakteristiky Zboží jsou uvedeny u konkrétních vy´robků a Zboží přímo na webovy´ch stránkách Internetového obchodu. Cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena u konkrétního vy´robku přímo na webovy´ch stránkách Internetového obchodu.

Náklady na dodání Zboží jsou uvedeny v těchto Podmínkách pod článkem VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ. Způsob platby a dodání jakož i plnění je vymezen v těchto Podmínkách pod článkem VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ a dále pod článkem VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY.

Poučení o právu na odstoupení je uvedeno v těchto Podmínkách pod článkem V. PRÁVO SPOTŘEBITELE STORNOVAT OBJEDNÁVKU A ODSTOUPIT OD SMLOUVY. Náklady dle § 53 odst. 4 písm. h) Občanského zákoníku na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli nevznikají. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je uvedena v článku VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY těchto Podmínek.

Uzavřené smlouvy se Spotřebiteli jsou archivovány a nejsou zpřístupněny. Smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém s tím, že se zásadně řídí právním řádem České republiky.

Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vznikly´ch při zadávání dat před podáním objednávky jsou Spotřebiteli k dispozici v článku IV. OBJEDNÁVKY, SMLOUVY těchto Podmínek. Informace o jednotlivy´ch technicky´ch krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto Podmínkách. Případnou objednávkou uživatele do Internetového obchodu dává uživatel souhlas ke shromažďování, jakož i archivování osobních údajů o uživateli a o jeho případny´ch nákupech.

IV. OBJEDNÁVKY, SMLOUVY

Zboží zveřejněné na stránkách Internetového obchodu je pouze prezentací Dodavatelem nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření Smlouvy. Projev vůle Kupujícího ve formě objednávky Zboží prostřednictvím Internetového obchodu je nabídkou ze strany Kupujícího k uzavření Smlouvy. K reálnému uzavření příslušné Smlouvy dochází v okamžiku potvrzení příslušné objednávky ze strany Dodavatele. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu dává Kupující souhlas k aplikaci těchto Podmínek na právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy a vy´slovně potvrzuje, že se s těmito Podmínkami osobně seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednávky jsou ze strany Dodavatele potvrzovány písemnou formou, a to prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu). Příslušná emailová zpráva o potvrzení objednávky zahrnuje oznámení pravděpodobného termínu dodání. Objednávky jsou u Dodavatele zařazovány do systému v pořadí, ve kterém chronologicky přicházejí.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího v souladu s § 601 Občanského zákoníku v okamžiku zaplacení celkové ceny Zboží, ohledně kterého byla uzavřena Smlouva.

Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy v případě, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se vy´razny´m způsobem změnila cena dodavatele Zboží. Dodavatel má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožny´m, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

V. PRÁVO SPOTŘEBITELE STORNOVAT OBJEDNÁVKU A ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Potvrzenou objednávku, která doposud nebyla expedována, je možné Spotřebitelem stornovat zasláním e-mailu na el. adresu: info@fanzona.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 580 381. Vždy je nutné sdělit informace o objednávce, její číslo a identifikační údaje Spotřebitele. Pokud objednávka již byla vyexpedována ze skladu Dodavatele a je na cestě ke Spotřebiteli, není možné ji stornovat.

Od Smluv, které jsou uzavřeny mezi Dodavatelem a Spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Internetového obchodu), může Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží. V tomto případě Spotřebitel kontaktuje Dodavatele (ideálně písemně) a vy´slovně uvede, že odstupuje od konkrétní Smlouvy s tím, že dále uvede od koupě, jakého Zboží odstupuje, uvede číslo objednávky, které mu bylo oznámeno v potvrzení objednávky a číslo účtu, na ktery´ mu má by´t vrácena kupní cena za Zboží, od jehož koupě je odstupováno. Odstoupení od Smlouvy musí by´t doručeno Dodavateli nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, musí Dodavateli vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí došlo ke zničení, ztrátě či spotřebování Zboží), musí Spotřebitel poskytnout Dodavateli peněžitou náhradu za Zboží, které již nemůže by´t vráceno. Vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od Smlouvy může Dodavatel započíst vy´še uvedenou peněžitou náhradu za Zboží, které nemůže by´t Kupujícím vráceno. V případě, že Spotřebitel vrátí částečně poškozené Zboží, je Dodavatel oprávněn požadovat po Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Dodavatel je však povinen v takovy´ch případech vzniklou škodu prokázat. Dodavatel Spotřebiteli v takovém případě vrátí pouze tímto způsobem sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má by´t Kupujícímu z důvodu odstoupení od smlouvy vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu aj.).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy vy´slovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit podle Občanského zákoníku od smluv (a) na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. kalendáře), (b) d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačovy´ch programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, (c) dávku novin, periodik a časopisů.

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTY

Dle stavu skladovy´ch zásob je běžná dodací lhůta Zboží čtrnáctidenní. Není-li Zboží skladem, potvrdí Dodavatel Kupujícímu termín dodání prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro dodání Zboží začíná běžet následující den po dni, kdy byla uzavřena Smlouva.

Kupující bere na vědomí, že při plnění závazkového vztahu Dodavatelem dle Smlouvy jsou vy´še uvedené termíny pouze orientační a nejsou tak závazné (př. zdržení zásilky zapříčiněné přepravcem - Česká pošta, s.p., případy vyšší moci atp.). Dodavatel se přesto zavazuje, že vyvine maximální úsilí pro dodržení uvedeny´ch termínů dodání.

Kupující je povinen Zboží při převzetí zkontrolovat, resp. prověřit neporušenost a celistvost zásilky. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení Zboží nebude moci Dodavatel akceptovat. Zboží je Kupujícím převzato v momentu, kdy Dodavatel umožní Kupujícímu, jeho zástupci či přepravci se zbožím fakticky (fyzicky) disponovat.

Zboží je zasíláno společností Česká pošta, s.p. Nezastihne-li pracovník České pošty kupujícího na dodací adrese, bude zásilka uložena na jeho dodací poště, kde si ji kupující vyzvedne. Pokud i po těchto pokusech nedojde k předání zásilky je odeslána zpět na adresu prodávajícího.

V případě platby jiny´m způsobem než dobírkou se Kupující zavazuje odebrat objednané Zboží nejpozději do 5 dnů od Dodavatelovy vy´zvy (telefon, e-mail). V případě, že tak Kupující neučiní, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY

Nabídka Zboží spolu s prodejními cenami je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Ceny se v průběhu času na Internetovém obchodu mění. Platná je nabídka a cena v okamžiku objednání Zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny v česky´ch korunách, včetně daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE

Záruční doba na Zboží dodávané Prodávajícím Spotřebiteli se řídí příslušny´mi ustanoveními Občanského zákoníku. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor se Smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvykly´m užíváním. Záruka se nevztahuje na Smlouvy uzavřené s Podnikateli. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Spotřebitelem.

Spotřebiteli jsou garantovaná práva stanovená v Občanském zákoníku. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Spotřebitel požadovat vy´měnu věci nebo ty´ká-li se vada jen součásti věci, pak pouze vy´měnu příslušné součásti.

Není-li takovy´ postup možny´, může Spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla by´t řádně užívána jako věc bez vady, má Spotřebitel právo na vy´měnu věci nebo má právo od Smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí stejné vady (tj. po třetím vy´skytu totožné vady) věc řádně užívat.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel chrání data Kupujícího před zneužitím a shromažďuje je jen za účelem zkvalitnění služeb samotného obchodu. V žádném případě je neposkytuje žádny´m třetím osobám bez souhlasu Kupujícího.

Dodavatel dodržuje veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů. Především chrání veškeré údaje, které mají charakter údajů osobních. K informacím obsahujícím osobní údaje Kupujících mají přístup pouze oprávněné osoby, které byly řádně proškoleny s veškery´mi povinnostmi plynoucími z citovaného zákona.

V okamžiku kdy Kupující zrealizuje první objednávku do systému Internetového obchodu, dává souhlas se skutečností, že jeho osobní údaje budou shromažďovány a využívány provozovatelem Internetového obchodu čili Dodavatelem jakož i jeho dodavateli, bankovními ústavy (v rámci platebních transakcí) a dopravci. S těmito údaji bude zacházeno pouze a jenom podle zákonem stanoveny´ch postupů a pravidel. V těchto souvislostech Kupující bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn provádět analy´zy o chování registrovany´ch uživatelů na stránkách, na ktery´ch je umístěn Internetovy´ obchod. Dodavatel je dále oprávněn provádět měření návštěvnosti a poskytovat důvěryhodny´m třetím stranám jakož i veřejnosti souhrnné statistické informace o návštěvnosti, zákaznících, obratu a některé další související údaje. Dodavatel tímto vy´slovně prohlašuje, že tyto statistiky neobsahují a ani v budoucnu nebudou obsahovat žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivého Kupujícího. Návštěvník stránek http://fanshop.fcslovacko.cz bere na vědomí, že údaje které poskytne dobrovolně do automaticky generovany´ch stránek, messenger panelů, diskusních fór, blogů atp. mohou by´t využity třetí osobou bez vědomí návštěvníka i Dodavatele.

Internetovy´ obchod byl navržen tak, aby v nejvyšší možné míře chránil osobní data návštěvníků, jakož i případny´ch registrovany´ch uživatelů. V případě, že registrovany´ uživatel písemně projeví vůli k odstranění shromažďovany´ch osobních dat ty´kající se jeho osoby, učiní Dodavatel všechny potřebné kroky směřující k jejich likvidaci (odstranění), o čemž následně bude žadatele prostřednictvím emailové zprávy informovat.

Dodavatel tímto prohlašuje, že všechny vy´še uvedené kroky jsou činěny pouze za jediny´m účelem, a to k maximálnímu možnému komfortu zákazníka při realizaci nákupu zboží v Internetovém obchodu, a to s nejvyšším ohledem na bezpečí a ochranu jeho osobních údajů. Bezpečnost a spokojenost zákazníků je nejvyšším krédem Dodavatele a etikou Internetového obchodu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva a Podmínky jsou kupujícímu poskytovány ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci; Smlouva není přístupná.

Před podáním objednávky je při použití elektronicky´ch prostředků Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání vy´lučně vy´měnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetovy´ch stránkách Internetového obchodu, v den uzavření každé jednotlivé Smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená Smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Zadáním objednávky Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů.

Momentem uzavření Smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání příslušné objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

TVSlovácko
včera, 14:41
> všechna videa
FANSHOP
Dárkový poukaz

Dárkový poukaz
200 Kč

Osuška plážová

Osuška plážová
595 Kč

Šortky Puma tmavě modré

Šortky Puma tmavě modré
490 a 590 Kč

Magnetka Slovácko

Magnetka Slovácko
49 Kč

Sklenice na víno sada 6 ks

Sklenice na víno sada 6 ks
700 Kč

Klíčenka Slovácko černá kůže

Klíčenka Slovácko černá kůže
99 Kč

předchozí další
> další suvenýry
Články
Jan Kliment: Brnu máme co vracet včera, 09:30
Jan Kliment: Brnu máme co vracet

VIDEO: Martin Svědík po zápase na Spartě neděle, 18.04.2021 22:16
VIDEO: Martin Svědík po zápase na Spartě

Slovácko podlehlo Spartě 0:1 neděle, 18.04.2021 20:28
Slovácko podlehlo Spartě 0:1

Statistiky a zajímavosti zápasů se Spartou neděle, 18.04.2021 08:07
Statistiky a zajímavosti zápasů se Spartou

Nedělní zápas žen živě na TV Slovácko sobota, 17.04.2021 14:15
Nedělní zápas žen živě na TV Slovácko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace