Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní a reklamační Podmínky platí pro nákup v Internetovém obchodu provozovaném společností 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01, umístěném na webovy´ch stránkách fotbalového klubu 1. FC Slovácko, a.s., - http://fanshop.fcslovacko.cz. Podmínky stanoví hlavní zásady závazkovy´ch a smluvních vztahů společnosti 1. FC Slovácko, a.s., na straně Dodavatele s jiny´mi fyzicky´mi či právnicky´mi osobami na straně Kupujícího, které jsou realizovány prostředky komunikace na dálku. Veškeré právní vztahy vyply´vající z těchto Podmínek jsou v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občansky´m zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 513/11991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

Podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky platné pro nakupování prostřednictvím Internetového obchodu.

Dodavatel nebo Prodávající znamená společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01.

Internetovy´ obchod znamená internetovy´ obchod umístěny´ na internetovy´ch stránkách http://fanshop.fcslovacko.cz provozovany´ Dodavatelem.

Smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu, kde jako kupující vystupuje Kupující (Spotřebitel nebo Podnikatel) a na straně prodávajícího Dodavatel.

Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující znamená subjekt, ktery´ s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v Internetovém obchodě. S ohledem na stav právní úpravy v České republice se rozlišuje kupující, ktery´ je spotřebitelem a kupující, ktery´ spotřebitelem není. Kupující jako spotřebitel (v těchto Podmínkách též jako „Spotřebitel“) je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje vy´robky nebo užívá služby prostřednictvím Internetového obchodu za jiny´m účelem než pro podnikání s těmito vy´robky nebo službami. Kupující, ktery´ není Spotřebitel je podnikatel (v těchto Podmínkách též jako „Podnikatel“) a řídí se těmito Podmínkami v rozsahu, které se ho vy´slovně ty´kají a Obchodním zákoníkem.

Klub znamená společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01.

Zboží znamená jakoukoli věc zakoupenou prostřednictvím sítě internet v Internetovém obchodě, které Dodavatel nabízí, resp. prodává.

Občansky´ zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občansky´ zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PODLE § 52 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Dodavatelem a Prodávajícím ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) Občanského zákoníku je Dodavatel čili společnost 1. FC Slovácko, a.s., sídlem Stonky 635, Uherské Hradiště, 686 01. Provozovatelem tohoto Internetového obchodu je taktéž Dodavatel s tím, že Internetovy´ obchod je umístěn na internetovy´ch stránkách prezentující Klub.

Název a hlavní charakteristiky Zboží jsou uvedeny u konkrétních vy´robků a Zboží přímo na webovy´ch stránkách Internetového obchodu. Cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena u konkrétního vy´robku přímo na webovy´ch stránkách Internetového obchodu.

Náklady na dodání Zboží jsou uvedeny v těchto Podmínkách pod článkem VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ. Způsob platby a dodání jakož i plnění je vymezen v těchto Podmínkách pod článkem VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ a dále pod článkem VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY.

Poučení o právu na odstoupení je uvedeno v těchto Podmínkách pod článkem V. PRÁVO SPOTŘEBITELE STORNOVAT OBJEDNÁVKU A ODSTOUPIT OD SMLOUVY. Náklady dle § 53 odst. 4 písm. h) Občanského zákoníku na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli nevznikají. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je uvedena v článku VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY těchto Podmínek.

Uzavřené smlouvy se Spotřebiteli jsou archivovány a nejsou zpřístupněny. Smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém s tím, že se zásadně řídí právním řádem České republiky.

Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vznikly´ch při zadávání dat před podáním objednávky jsou Spotřebiteli k dispozici v článku IV. OBJEDNÁVKY, SMLOUVY těchto Podmínek. Informace o jednotlivy´ch technicky´ch krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto Podmínkách. Případnou objednávkou uživatele do Internetového obchodu dává uživatel souhlas ke shromažďování, jakož i archivování osobních údajů o uživateli a o jeho případny´ch nákupech.

IV. OBJEDNÁVKY, SMLOUVY

Zboží zveřejněné na stránkách Internetového obchodu je pouze prezentací Dodavatelem nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření Smlouvy. Projev vůle Kupujícího ve formě objednávky Zboží prostřednictvím Internetového obchodu je nabídkou ze strany Kupujícího k uzavření Smlouvy. K reálnému uzavření příslušné Smlouvy dochází v okamžiku potvrzení příslušné objednávky ze strany Dodavatele. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu dává Kupující souhlas k aplikaci těchto Podmínek na právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy a vy´slovně potvrzuje, že se s těmito Podmínkami osobně seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednávky jsou ze strany Dodavatele potvrzovány písemnou formou, a to prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu). Příslušná emailová zpráva o potvrzení objednávky zahrnuje oznámení pravděpodobného termínu dodání. Objednávky jsou u Dodavatele zařazovány do systému v pořadí, ve kterém chronologicky přicházejí.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího v souladu s § 601 Občanského zákoníku v okamžiku zaplacení celkové ceny Zboží, ohledně kterého byla uzavřena Smlouva.

Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy v případě, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se vy´razny´m způsobem změnila cena dodavatele Zboží. Dodavatel má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožny´m, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

V. PRÁVO SPOTŘEBITELE STORNOVAT OBJEDNÁVKU A ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Potvrzenou objednávku, která doposud nebyla expedována, je možné Spotřebitelem stornovat zasláním e-mailu na el. adresu: info@fanzona.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 580 381. Vždy je nutné sdělit informace o objednávce, její číslo a identifikační údaje Spotřebitele. Pokud objednávka již byla vyexpedována ze skladu Dodavatele a je na cestě ke Spotřebiteli, není možné ji stornovat.

Od Smluv, které jsou uzavřeny mezi Dodavatelem a Spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Internetového obchodu), může Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží. V tomto případě Spotřebitel kontaktuje Dodavatele (ideálně písemně) a vy´slovně uvede, že odstupuje od konkrétní Smlouvy s tím, že dále uvede od koupě, jakého Zboží odstupuje, uvede číslo objednávky, které mu bylo oznámeno v potvrzení objednávky a číslo účtu, na ktery´ mu má by´t vrácena kupní cena za Zboží, od jehož koupě je odstupováno. Odstoupení od Smlouvy musí by´t doručeno Dodavateli nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, musí Dodavateli vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí došlo ke zničení, ztrátě či spotřebování Zboží), musí Spotřebitel poskytnout Dodavateli peněžitou náhradu za Zboží, které již nemůže by´t vráceno. Vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od Smlouvy může Dodavatel započíst vy´še uvedenou peněžitou náhradu za Zboží, které nemůže by´t Kupujícím vráceno. V případě, že Spotřebitel vrátí částečně poškozené Zboží, je Dodavatel oprávněn požadovat po Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Dodavatel je však povinen v takovy´ch případech vzniklou škodu prokázat. Dodavatel Spotřebiteli v takovém případě vrátí pouze tímto způsobem sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má by´t Kupujícímu z důvodu odstoupení od smlouvy vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu aj.).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy vy´slovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit podle Občanského zákoníku od smluv (a) na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. kalendáře), (b) d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačovy´ch programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, (c) dávku novin, periodik a časopisů.

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTY

Dle stavu skladovy´ch zásob je běžná dodací lhůta Zboží čtrnáctidenní. Není-li Zboží skladem, potvrdí Dodavatel Kupujícímu termín dodání prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro dodání Zboží začíná běžet následující den po dni, kdy byla uzavřena Smlouva.

Kupující bere na vědomí, že při plnění závazkového vztahu Dodavatelem dle Smlouvy jsou vy´še uvedené termíny pouze orientační a nejsou tak závazné (př. zdržení zásilky zapříčiněné přepravcem - Česká pošta, s.p., případy vyšší moci atp.). Dodavatel se přesto zavazuje, že vyvine maximální úsilí pro dodržení uvedeny´ch termínů dodání.

Kupující je povinen Zboží při převzetí zkontrolovat, resp. prověřit neporušenost a celistvost zásilky. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení Zboží nebude moci Dodavatel akceptovat. Zboží je Kupujícím převzato v momentu, kdy Dodavatel umožní Kupujícímu, jeho zástupci či přepravci se zbožím fakticky (fyzicky) disponovat.

Zboží je zasíláno společností Česká pošta, s.p. Nezastihne-li pracovník České pošty kupujícího na dodací adrese, bude zásilka uložena na jeho dodací poště, kde si ji kupující vyzvedne. Pokud i po těchto pokusech nedojde k předání zásilky je odeslána zpět na adresu prodávajícího.

V případě platby jiny´m způsobem než dobírkou se Kupující zavazuje odebrat objednané Zboží nejpozději do 5 dnů od Dodavatelovy vy´zvy (telefon, e-mail). V případě, že tak Kupující neučiní, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY

Nabídka Zboží spolu s prodejními cenami je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Ceny se v průběhu času na Internetovém obchodu mění. Platná je nabídka a cena v okamžiku objednání Zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny v česky´ch korunách, včetně daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE

Záruční doba na Zboží dodávané Prodávajícím Spotřebiteli se řídí příslušny´mi ustanoveními Občanského zákoníku. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor se Smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvykly´m užíváním. Záruka se nevztahuje na Smlouvy uzavřené s Podnikateli. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Spotřebitelem.

Spotřebiteli jsou garantovaná práva stanovená v Občanském zákoníku. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Spotřebitel požadovat vy´měnu věci nebo ty´ká-li se vada jen součásti věci, pak pouze vy´měnu příslušné součásti.

Není-li takovy´ postup možny´, může Spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla by´t řádně užívána jako věc bez vady, má Spotřebitel právo na vy´měnu věci nebo má právo od Smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí stejné vady (tj. po třetím vy´skytu totožné vady) věc řádně užívat.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel chrání data Kupujícího před zneužitím a shromažďuje je jen za účelem zkvalitnění služeb samotného obchodu. V žádném případě je neposkytuje žádny´m třetím osobám bez souhlasu Kupujícího.

Dodavatel dodržuje veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů. Především chrání veškeré údaje, které mají charakter údajů osobních. K informacím obsahujícím osobní údaje Kupujících mají přístup pouze oprávněné osoby, které byly řádně proškoleny s veškery´mi povinnostmi plynoucími z citovaného zákona.

V okamžiku kdy Kupující zrealizuje první objednávku do systému Internetového obchodu, dává souhlas se skutečností, že jeho osobní údaje budou shromažďovány a využívány provozovatelem Internetového obchodu čili Dodavatelem jakož i jeho dodavateli, bankovními ústavy (v rámci platebních transakcí) a dopravci. S těmito údaji bude zacházeno pouze a jenom podle zákonem stanoveny´ch postupů a pravidel. V těchto souvislostech Kupující bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn provádět analy´zy o chování registrovany´ch uživatelů na stránkách, na ktery´ch je umístěn Internetovy´ obchod. Dodavatel je dále oprávněn provádět měření návštěvnosti a poskytovat důvěryhodny´m třetím stranám jakož i veřejnosti souhrnné statistické informace o návštěvnosti, zákaznících, obratu a některé další související údaje. Dodavatel tímto vy´slovně prohlašuje, že tyto statistiky neobsahují a ani v budoucnu nebudou obsahovat žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivého Kupujícího. Návštěvník stránek http://fanshop.fcslovacko.cz bere na vědomí, že údaje které poskytne dobrovolně do automaticky generovany´ch stránek, messenger panelů, diskusních fór, blogů atp. mohou by´t využity třetí osobou bez vědomí návštěvníka i Dodavatele.

Internetovy´ obchod byl navržen tak, aby v nejvyšší možné míře chránil osobní data návštěvníků, jakož i případny´ch registrovany´ch uživatelů. V případě, že registrovany´ uživatel písemně projeví vůli k odstranění shromažďovany´ch osobních dat ty´kající se jeho osoby, učiní Dodavatel všechny potřebné kroky směřující k jejich likvidaci (odstranění), o čemž následně bude žadatele prostřednictvím emailové zprávy informovat.

Dodavatel tímto prohlašuje, že všechny vy´še uvedené kroky jsou činěny pouze za jediny´m účelem, a to k maximálnímu možnému komfortu zákazníka při realizaci nákupu zboží v Internetovém obchodu, a to s nejvyšším ohledem na bezpečí a ochranu jeho osobních údajů. Bezpečnost a spokojenost zákazníků je nejvyšším krédem Dodavatele a etikou Internetového obchodu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva a Podmínky jsou kupujícímu poskytovány ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci; Smlouva není přístupná.

Před podáním objednávky je při použití elektronicky´ch prostředků Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání vy´lučně vy´měnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetovy´ch stránkách Internetového obchodu, v den uzavření každé jednotlivé Smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená Smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Zadáním objednávky Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů.

Momentem uzavření Smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání příslušné objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

TVSlovácko
včera, 21:17
> všechna videa
FANSHOP
Šála Modrobílé srdce mé světle modrá

Šála Modrobílé srdce mé světle modrá
350 Kč

Láhev na pití

Láhev na pití
195 Kč

Peněženka 2020

Peněženka 2020
490 Kč

Tréninková mikina Puma modrá

Tréninková mikina Puma modrá
1390 Kč

Šála bílomodrá

Šála bílomodrá
350 Kč

Kšiltovka Slovácko navy dětská

Kšiltovka Slovácko navy dětská
299 Kč

předchozí další
> další suvenýry
Články
VIDEO: Tiskovka před EKL s Plovdivem včera, 21:56
VIDEO: Tiskovka před EKL s Plovdivem

FOTO: Trénink před odvetou s Plovdivem včera, 19:27
FOTO: Trénink před odvetou s Plovdivem

Info pro fanoušky k zápasu s Plovdivem pondělí, 26.07.2021 22:00
Info pro fanoušky k zápasu s Plovdivem

Informace k prodeji vstupenek na UECL pondělí, 26.07.2021 16:00
Informace k prodeji vstupenek na UECL

VIDEO: Milan Petržela po zápase v Liberci pondělí, 26.07.2021 09:00
VIDEO: Milan Petržela po zápase v Liberci

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace