Návštěvní řád

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád Městského fotbalového stadionu (dále jen „Návštěvní řád“) vydává formou směrnice 1.FC SLOVÁCKO, a.s., se sídlem Městský fotbalový stadion, Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště. Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Městského fotbalového stadionu (dále též jen „Stadion“) vstupujících do areálu Stadionu a používající zařízení Stadionu.

2. 1.FC SLOVÁCKO, a.s. (dále též „Nájemce“) užívá Městský fotbalový stadion na základě nájemní smlouvy, uzavřené s jeho vlastníkem, kterým je město Uherské Hradiště. Na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, a dodatku k výše uvedené nájemní smlouvě pak 1.FC SLOVÁCKO, a.s. vydává tento Návštěvní řád.

3. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na Stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na Stadionu uskutečňovat. Cílem Návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na Stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu Stadionu vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

§ 2 Městský fotbalový stadion

1. Městský fotbalový stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje společnost 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

2. Veřejnost může do areálu Městského fotbalového stadionu vstupovat pouze se souhlasem Nájemce, výhradně v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím Nájemce, a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto Návštěvním řádem.

3. Tento Návštěvní řád je závazný taktéž pro všechny osoby, které budou Městský fotbalový stadion využívat pro své vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností 1.FC SLOVÁCKO, a.s., jakožto i pro hosty těchto osob nebo návštěvníky akcí těmito osobami pořádaných.

4. Kromě Nájemce je subjektem oprávněným k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v areálu Městského fotbalového stadionu

1. V areálu Městského fotbalového stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu v areálu Stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu Městského fotbalového stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu Městského fotbalového stadionu vyveden. Při opuštění areálu Stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; což platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Městský fotbalový stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li z organizačních důvodů stanoveno Nájemcem jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném Nájemcem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než mají uvedená na své vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z tohoto areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Městského fotbalového stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný průkaz opravňující návštěvníka k pobytu v areálu Stadionu.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i za použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a dle potřeby zahrnuje též kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do areálu Městského fotbalového stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu Stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Stadionu je z pověření Nájemce oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech Nájemce.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Městského fotbalového stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu Stadionu. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval, přičemž návštěvník svým vstupem uděluje Nájemci souhlas, aby údaje takto zjištěné poznatky systematicky využíval v případech porušení Návštěvního řádu.

§ 5 Chování v areálu Městského fotbalového stadionu

1. Každý návštěvník Městského fotbalového stadionu je povinen chovat se v areálu Stadionu tak, aby neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Městského fotbalového stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která v areálu Stadionu právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci Městského fotbalového stadionu jsou povinni při svém pobytu na Stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník zjevně se dopouštějící výše uvedeného zakázaného jednání, z areálu Stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

5. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům Stadionu je zakázáno vnášet do areálu Městského fotbalového stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b) zbraně jakéhokoli druhu,

c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami negativně ovlivňujícími zdraví,

d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné obdobné předměty, z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e) neskládané předměty jako žebříky, stoličky, židle či krabice,

f) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g) tyče pro vlajky či transparenty,

h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i) alkoholické nápoje či omamné látky jakéhokoli druhu,

j) zvířata

k) laserová ukazovátka,

l) kufry, velké tašky, batohy,

m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu, s výjimkou situací, kdy k tomu Nájemce udělí výslovný souhlas.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a)vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b)přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy, jakož i vystupovat či lézt na výše uvedené,

c)vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky určeny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d)házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e)zakládat oheň či odpalovat pyrotechniku, ,

f)ničit zařízení a vybavení Stadionu,

g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží využívající značku 1.FC SLOVÁCKO, a.s. nebo Městského fotbalového stadionu,

h)popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i)konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál Stadionu jiným způsobem, zejména odhazováním odpadků,

j)jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k)jakýmkoliv způsobem prostřednictvím moderních technologií pořizovat zvukové či obrazové záznamy jak v z areálu Městského fotbalového stadionu, tak z průběhu akce,

l)překrývat transparenty nebo reklamní panely umístěné v areálu Stadionu vlajkami či jiným způsobem.

m)Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

3. Nájemce Městského fotbalového stadionu. je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000 Kč, v maximální výši 50.000 Kč, dle závažnosti následků porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. Nájemce Městského fotbalového stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu Městského fotbalového stadionu.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů v areálu Městského fotbalového stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 1.FC SLOVÁCKO, a.s..

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce 1.FC SLOVÁCKO, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání Městského fotbalového stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. 1.FC SLOVÁCKO, a.s. odpovídá za škodu na zdraví či majetku návštěvníků, jen pokud by tato byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody vzniklé v areálu Stadionu musí být neprodleně nahlášeny 1.FC SLOVÁCKO, a.s.

§ 10 Následky porušení Návštěvního řádu

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z areálu Městského fotbalového stadionu a postihnuty zákazem vstupu do areálu Stadionu. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření ze spáchání trestného činu, přestupku či jiného deliktu, může být učiněno příslušné oznámení.

2. Provedení opatření podle odstavce 1. vylučuje nároky dotčených osob (např. na vrácení vstupného) proti 1.FC SLOVÁCKO, a.s. nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od 01.03.2015 .